Kominarik

Protipožiarne Družstvo

Vypracovanie dokumentácie na úseku OPP

Dokumentácia na úseku ochrany pred požiarmi

Toto je písomná informácia o dokumentácii na úseku ochrany pred požiarmi (OPP), ktorá sa predkladá kontrolnému orgánu (okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru) pri výkone štátneho požiarneho dozoru.

 • výpis z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra
 • splnomocnenie, ak voči kontrolnému orgánu nejedná konateľ alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba – podnikateľ

Dokumentácia OPP

 • projekt PO (riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby)
 • stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (ORHaZZ), resp. Okresného úradu – odbor PO (OÚ – odb. PO) k projektu PO (projekt PO musí byť schválený ORHaZZ, resp. bývalým OÚ – odb. PO)
 • požiarna identifikačná karta, požiarny poriadok, smernice, evakuačný plán, záznamy o školení a pod.
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika PO alebo špecialistu PO, ktorý vypracoval DOPP
 • potvrdenie o kontrole hasiacich prístrojov
 • osobitné oprávnenie osoby, ktorá vykonala kontrolu hasiacich prístrojov
 • záznam o kontrole hadicových zariadení (hydrantov) + protokol o tlakovej skúške pož. hadíc
 • záznam o kontrole vonkajších hydrantov

Elektrické zariadenia (EZ)

 • protokoly o určení vonkajších vplyvov alebo prostredí
 • záznamy o vykonaných odborných prehliadkach a skúškach EZ a bleskozvodu (tzv. revízne správy)
 • záznamy o odstránených nedostatkoch, ak boli zistené pri odbornej prehliadke a skúške EZ
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika, ktorý vykonal revíziu EZ a bleskozvodu

Požiarne uzávery (PU)

 • certifikát alebo vyhlásenie o zhode vydané výrobcom PU alebo splnomocneným zástupcom výrobcu požiarneho uzáveru
 • prevádzkové pokyny výrobcu
 • prevádzkový denník
 • záznam školenia osoby zodpovednej za údržbu PU výrobcom PU. Alebo, ak výrobca PU nevykonáva školenie osoby zodpovednej za údržbu PU, preukázateľné oboznámenie osoby zodpovednej za údržbu PU s prevádzkovými pokynmi

Komíny

 • potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia komína
 • potvrdenie o vykonaní preskúšania (v prípade pripojenia nového spotrebiča na komín, resp. zámena starého za nový spotrebič, príp. zmena typu spotrebiča)
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá vykonala preskúšanie komína

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

 • návod na obsluhu a údržbu všetkých častí zariadenia EPS
 • pokyny na obsluhu
 • prevádzková kniha
 • potvrdenie o vykonaní kontroly (ročnej)
 • bloková schéma EPS
 • doklady o kontrolách a odborných prehliadkach („revízne správy“)
 • kópie dokladov o overení zhody vlastností výrobkov s technickými predpismi (ak bola EPS inštalovaná po 01.01.2003)
 • projekt skutočného vyhotovenia EPS v štátnom jazyku
 • záznam o poučení a zaškolení zamestnancov (obsluhy) na obsluhu a kontrolu EPS
 • osobitné oprávnenie fyzickej osoby a inštaláciu a opravy EPS, ktorá vykonala poučenie a zaškolenie obsluhy EPS, alebo doklad o tom, že poučenie a zaškolenie vykonal výrobca EPS
 • osobitné oprávnenie fyzickej osoby na kontroly zariadení EPS (ak osobitné oprávnenie nevydal výrobca, je potrebné preukázať, že sa jedná o splnomocneného zástupcu výrobcu.) Overenie spôsobilosti vykonáva a oprávnenie vydáva výrobca, ak má sídlo na území Slovenskej republiky, alebo jeho splnomocnený zástupca v Slovenskej republike na obdobie troch rokov.

Stabilné hasiace zariadenie (SHZ)

 • projekt skutočného vyhotovenia SHZ
 • prevádzkový predpis
 • prevádzkový denník
 • doklady o kontrolách a odborných prehliadkach
 • osvedčenie o výrobku (nevzťahuje sa na existujúce SHZ)
 • záručný list (nevzťahuje sa na existujúce SHZ)
 • kópie dokladov o overení zhody vlastností častí SHZ a technickými normami alebo s technickými špecifikáciami (nevzťahuje sa na existujúce SHZ)
 • doklad o kontrolnej prehliadke a skúške funkčnosti SHZ
 • záznam o kontrolnej prehliadke a skúške funkčnosti SHZ sa uvedie do prevádzkového denníka spolu s dátumom vykonania, čitateľným menom a priezviskom a podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala (skúška funkčnosti musí byť vykonaná za prítomnosti orgánu vykonávajúceho štátny požiarny dozor)
 • písomné určenie osoby zodpovednej za prevádzkovanie SHZ, osoby poverenej údržbou SHZ a osoby poverenej obsluhou SHZ a záznam zaškolenia týchto osôb výrobcom, jeho splnomocneným zástupcom alebo fyzickou osobou s osobitným oprávnením na inštalovanie a opravy SHZ
 • osobitné oprávnenie fyzickej osoby o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy SHZ

Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia

 • osvedčenie o výrobku, prevádzkové pokyny, prevádzkový denník

 

Cena sa odvíja od zložitosti úkonu a vzdialenosti.
Viac o cenách nájdete TU