Kominarik

Protipožiarne Družstvo

Zabezpečenie kontroly hasiacich prístrojov

Kontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov naši pracovníci vykonávajú v zmysle Vyhlášky MV SR č.719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

Pracovníci majú osobitné oprávnenia na kontrolu a opravu na typy hasiacich prístrojov všetkých výrobcov, ktoré sa predávajú na slovenskom trhu.
§ 18

1 ) Prenosný hasiaci prístroj a pojazdný hasiaci prístroj možno prevádzkovať len spôsobom uvedeným v technickej dokumentácii vyhotovenej výrobcom hasiaceho prístroja, v návode na obsluhu a v popisnom označení.
6) Stanovište prenosného hasiaceho prístroja je miesto na prenosný hasiaci prístroj a stanovište pojazdného hasiaceho prístroja je miesto na pojazdný hasiaci prístroj, ktoré sú označené značkou požiarnej ochrany pre hasiaci prístroj podľa osobitného predpisu.
11) Prenosný hasiaci prístroj sa na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja umiestňuje spravidla na zvislej stavebnej konštrukcii alebo na podlahe. Rukoväť prenosného hasiaceho prístroja môže byť vo výške najviac 1,5 m nad podlahou.

§ 19 odst. 4
O vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a o jej výsledku vydá fyzická osoba, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie opráv a plnenia hasiacich prístrojov potvrdenie a na vonkajšej strane tlakovej nádoby umiestni štítok o oprave a plnení prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

§ 20

Opakovanú vonkajšiu prehliadku, vnútornú prehliadku a tlakovú skúšku tlakovej nádoby prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a skúšku po oprave tlakovej nádoby prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja upravuje osobitný predpis – vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod trvalým tlakom výtlačného plynu umiestneného priamo v tlakovej nádobe prenosného hasiaceho prístroja zahŕňa:

a) optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby hasiaceho prístroja;
b) kontrolu kompletnosti hasiaceho prístroja;
c) meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom hasiaceho prístroja;
d) kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice hasiaceho prístroja;
e) kontrolu neporušenosti , priechodnosti a funkčnosti prúdnice hasiaceho prístroja;
f) kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii;
g) kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku;
h) umiestnenie plomby na hasiacom prístroji;
i) pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

Cena zabezpečenia kontroly Hasiaceho prístroja je 3,0€/kus
Cena zabezpečenia tlakovej skúšky Hasiaceho prístroja je 18,0€/kus
Cena sa taktiež odvíja od zložitosti úkonu a vzdialenosti.
Viac o oprave a predaji a oprave požiarno-technických zariadení nájdete TU
Viac o cenách nájdete TU