Kominarik

Protipožiarne Družstvo

Zabezpečenie kontroly požiarného vodovodu

Kontrolu a opravu hadicových zariadení a požiarnych vodovodov vykonávame v zmysle Vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečovaní stavieb vodou na hasenie požiarov.

Technik kontroluje:

1. funkčnosť odberných miest, uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov;
2. voľný prístup k odberným miestam a hadicovým zariadeniam;
3. vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výbavou;
4. prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení;
5. označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení;
6. pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva;

Hydrantové hadice, ktoré sú umiestnené v hadicových zariadeniach, sa skúšajú z hľadiska funkčnosti tlakovou skúškou podľa technickej normy. O vykonanej tlakovej skúške sa vyhotoví potvrdenie .

Všetky závady, ktoré sa zistili pri kontrole podľa želania zákazníka ihneď odstraňujeme.

Kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu.

Cena zabezpečenia kontroly požiarného vodovodu a tlakovej skúšky hadice je 4,8€/kus
Cena sa taktiež odvíja od zložitosti úkonu a vzdialenosti.
Viac o oprave a predaji a oprave požiarno-technických zariadení nájdete TU
Viac o cenách nájdete TU